Čestné vyhlásenie (PDF)

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej SCŠPP)

13. januára 716/23, 987 01 Poltár

0911/243 882, 0911/243 891

_____________________________________________________________________________________

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE KLIENTA/TKY ALEBO

ZÁKONNÉHO/NEJ ZÁSTUPCU/KYNE KLIENTA/TKY

 

v dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás, ako aj odborných zamestnancov, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie k nasledujúcim skutočnostiam;

zároveň Vás chceme informovať, že žiaden z našich zamestnancov/kýň, s ktorým/ou sa dostanete do kontaktu, si nie je vedomý/á vlastnej nákazy vírusom COVID-19, ani nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19.

 

Meno a priezvisko klienta/tky,

 

 

Dátum narodenia:

 

 

Meno  zákonného/nej zástupcu/kyne

 

 

Tel. kontakt:

 

 

 

Zák. zást./klient/ka nad 18 rokov

Klient/ka do 18 rokov

prehlasujem, že ja ani iný rodinný príslušník necestoval/nebol v zahraničí v období ostatných 2 týždňov

áno

nie

 

prehlasujem, že nie som si vedomý, že som bol v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19

áno

nie                                                                  

prehlasujem, že nie som si vedomý, že moje dieťa bolo v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19

áno

nie

prehlasujem že ja ani iný rodinný príslušník nie je v karanténe

áno

nie

 

prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad

37 °C *

áno

nie

prehlasujem, že moje dieťa nemá zvýšenú teplotu nad

37 °C *

áno

nie

Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla)

áno

nie

Prehlasujem, že moje dieťa nepociťuje škriabanie v hrdle (bolesť hrdla)

áno

nie

 

Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy

áno

nie

 

Prehlasujem, že moje dieťa nepociťuje bolesť hlavy

áno

nie

Prehlasujem, že nepociťujem kašeľ

áno

nie

Prehlasujem, že moje dieťa nepociťuje kašeľ

áno

nie

Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu

áno

nie

Prehlasujem, že moje dieťa nepociťuje neobvyklú únavu

áno

nie

* odmeraná pri vstupe do zariadenia

 

 

Čestne vyhlasujem, že odborná starostlivosť (konkretizovať aká) ........................................... poskytovaná v .......................................................je možná, len za mojej osobnej prítomnosti.

*využiť  v opodstatnenom prípade.

 

Podpis klienta/tky  alebo zákonného/nej zástupcu/kyne klienta/tky:  .................................................

 

 

     Ja, dolu podpísaný/-á ................................................................ čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/-a sú pravdivé. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že som si plne vedomý/á vyššie uvedených zdravotných rizík, ktoré mi hrozia pri pobyte v tomto zariadení a o ktorých som bol/a vopred dôkladne informovaný/á. Som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom vyhlásení (§ 163 a § 164 Trestného zákona - Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).

 

 

V......................................, dňa: .........................................................

 

Podpis klienta/tky  alebo zákonného/nej zástupcu/kyne klienta/tky:  .................................................

 

Údaje zosnímal/a: .............................................................................

 

___________________________________________________________________________

  Osobné údaje dotknutej osoby (ďalej len „klient“) sú spracúvané prevádzkovateľom bez potreby súhlasu klienta podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje klienta/zákonného zástupcu klienta nasledovným príjemcom: osobám vymenovaným v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje klienta 20 rokov od posledného poskytnutia odbornej starostlivosti klientovi.

Klient má zachované práva vymenované vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov a zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem práva na vymazanie osobných údajov, práva namietať spracúvanie osobných údajov, práva na prenosnosť osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov klientom/zákonným zástupcom klienta za účelom poskytovania odbornej starostlivosti  je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia odbornej  starostlivosti.

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky