• Darujte nám 2 % z Vašich daní
 • Terapia hrou. Poskytuje ju Mgr. Nikoletta Mihály.

Demo Post

Pre koho?

Pre deti (ale aj dospelých) s problémami zapríčinenými zníženou schopnosťou sústrediť sa na výkon, pod vplyvom stresovej a/alebo emočnej záťaže, s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD), s poruchou správania a emócií, ako doplnková terapia k psychofarmatickej liečbe a pod. Po konzultácií s naším psychológom.

Vyššia koherencia = menej stresu a vyšší výkon

S prístrojom emWave, sa naučíte vybudovať obranu proti stresu tým, že dosiahnete stav optimálneho výkonu nazývaný "koherencia". Koherentný stav je duševný stav, ktorý ľudia zažívajú, keď sú "zosynchronizovaní", prípadne keď sa nachádzajú v tzv."zóne" - t. j. keď srdce, mozog a nervový systém pracujú v rovnováhe. Zmeny vo vašom srdcovom rytme môžete vidieť okamžite na obrazovke svojho počítača. V skratke povedané: byť v stave koherencie znamená mať viac energie a menej stresu. Pravidelným používaním emWave Desktop môžete tiež výrazne skrátiť čas potrebný na nácvik relaxácie, prípadne na zvládanie emočne náročných situácií.

Systém funguje tak, že deti na PC hrajú  interaktívne hry, ktoré reagujú na stav ich psychickej pohody - koherencie. Hry poskytujú zábavný spôsob ako zaujať najmä deti, ale tiež ľudí rôzneho veku a hravou formou ich naučiť ovládať svoju fyziológiu, zlepšiť sústredenosť a učenie, zvýšiť schopnosť sústredenia a tým tiež celkovú emočnú rovnováhu.

V S CŠPP Poltár používame systém spoločnosti Mind Solutions, na ktorý boli naši odborní zamestnanci vyškolení.

 

NOVINKA! od 1.1.2017 sme rozšírili ponuku interaktívnych hier o VODNÝ SKÚTER!

Podrobnejšie  informácie :

emWave  desktop- zariadenie na eliminovanie stresu

EmWave osobné zariadenie na uvoľnenie stresu je pokročilou technológiou, ktorá pomáha uvoľniť negatívne vplyvy stresu, umožňuje prehĺbiť pocit zdravia, zvýšiť prísun novej energie a zvýšiť emocionálnu pohodu a mentálnu sviežosť. Patentovaná technológia EmWave je  založená na takmer 2 dekádach výskumu v inštitúte HeartMath (IHM), ktorý je svetovým lídrom dynamiky emocionálnej fyziológie a srdcovo - mozgových interakcií. Na báze zistení IHM bolo skonštruované zariadenie, ktoré monitoruje úroveň osobnej koherencie (vzájomných spojitostí emocionálnej a fyzickej roviny).

Pravidelné praktizovanie emWave zvyšuje Váš pocit wellbeingu (osobnej pohody a spokojnosti) prostredníctvom vytvárania koherencie srdcového rytmu. Koherencia je pojem vysvetľujúci vysoko efektívny psychický stav, v rámci ktorého nervový systém, kardiovaskulárny, hormonálny a imunitný systém efektívne spolu fungujú vo vzájomnej harmónií. Jednoducho povedané viac koherencie = menej stresu.

emWave meria úroveň koherencie organizmu analýzou jemných zmien v časových intervaloch medzi údermi srdca, čo nazývame variabilita srdcovej frekvencie (HRV), ktorá je dôležitým indikátorom psychologickej resiliencie (odolnosti, pružnosti) a emocionálnej flexibility. Keď zažívate  emócie stresu, ako  vnútorné napätie, úzkosť, iritáciu, alebo hnev, vaša schéma srdcového rytmu  sa stáva nepravidelnou a nekoherentnou, čo negatívne ovplyvňuje Vaše zdravie, mozgové funkcie, vystupovanie a pocit wellbeingu (osobnej pohody). Zmeny v rámci frekvencie úderov srdca vytvárajú novú schému srdcového rytmu.

 

emWave desktop- zariadenie na eliminovanie stresu

 

Na obrázku hore  je zobrazená srdcová frekvencia počas prežívania pozitívnych emócií. Na spodnom obrázku je zobrazená srdcová frekvencia počas stresového prežívania.

Navodený  harmonický srdcový rytmus (koherencia) sa asociuje s pozitívnymi emóciami a postojmi, ktoré vysielajú signály mozgu, teda sa redukuje stres, zlepšujú sa mozgové funkcie, hormonálny balans, imunitné reakcie, koordinácia a reakčný čas.

Cieľom využívania emWave je redukovať stres dosiahnutím a udržaním vysokej koherencie. Ďalšími výhodami sú zlepšenie  schopnosti sústredenia,  schopnosti počúvania- absorbovania informácií,  zlepšená kvalita spánku, zníženie anxiety, eliminovanie pocitu únavy a depresívnych pocitov.

Kto sme

Sme školské zariadenie zaradené do siete škôl a zariadení Ministerstvom školstva SR 28.2.2006 so začiatkom činnosti od 1.9.2007.
Po transformácii v januári 2023 sme špecializovaným centrom pre deti alebo žiakov s autizmom. Čítaj ďalej

Čo robíme?

Naše zariadenie je zamerané na komplexnú špeciálnopedagogickú, logopedickú a psychologickú prevenciu, diagnostiku, špeciálnopedagogickú rehabilitáciu, poradenskú a konzultačnú činnosť určenú rodičom detí a deťom s poruchami autistického spektra.. Čítaj ďalej

S čím robíme?

Diagnostika autizmus si vyžaduje komplexný multidisciplinárny prístup. Využívame CARS2 -Posudzovací škála dětského autizmu –  štrukturovaný rozhovor s rodičom/rodičmi, metodiku ADOS 2 – Autism Diagnostistic Observation Schedule , ktorá je jednou z najpoužívanejších pozorovacích metód a štandardne sa aplikuje sa v klinickej a výskumnej praxi po celom svete. Čítajte ďalej

Čo u nás nájdete?

Skúsených odborníkov, ktorí Vás vypočujú a venujú Vám a Vašim deťom toľko času, koľko potrebujú. Starostlivosť poskytujeme deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. Dobrý odborník nikdy nepovie: „Máte čas, príďte, keď sa dieťa rozhovorí“. Ihneď, väčšinou už na prvom stretnutí poskytujeme  konkrétne preventívne rady, podrobne diagnostikujeme potreby dieťaťa a ak treba, navrhneme konkrétny terapeutický - rehabilitačný postup.

LETÁK NA STIAHNUTIE

Certifikované výcviky a  terapie:

 • Školiaci a výcvikový kurz ADOS-2 - Diagnostika a hodnotenie poruchy autistickeho spektra
 • Screening symptomatiky porúch autistického spektra- škála Cars
 • BSID- Vývojová škála Bayleyové, Hogrefe- Tescentrum
 • Heidelbergský test rečového vývinu
 • VOKS- výmenný obrázkový komunikačný systém
 • Výcvik fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
 • HRV biofeedback
 • Terapiu v miestnosti SNOEZELEN
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 • Rehabilitačné pomôcky a cvičenia a iné
 • Terapia hrou
 • Filiálna terapiaSlužby pre vzdelávanie formou inklúzie

 • Diagnostické vyšetrenie
  stanovenie špeciálnych vzdelávacích potrieb
 • Správa z vyšetrenia
  (psychologické, špeciálno-pedagogické, logopedické), zapracovanie záverov z lekárskych a iných odborných vyšetrení
 • Vypracovanie podkladov k inklúzii a Podporné opatrenia pre školy
  následná spolupráca s rodinou a so školou
 • Vedenie procesu inklúzie
  podklady pre asistenta učiteľa, pre úpravu podmienok testovaní, prijímacích skúšok, záverečných skúšok, maturít.

  

Ďalšie služby

 • Odborné vyšetrenia zamerané na diferenciálnu diagnostiku porúch učenia pri PAS, porúch mentálneho vývinu, emočného vývinu
  Vzdelávanie pre školy
  metodické semináre pre pedagogických zamestnancov
 • Posudzovanie školskej spôsobilosti u detí s PAS
 • Výchovné poradenstvo pre rodičov a pod.

 

Pracovníci centra

agent portrait

 

PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD.
riaditeľka S CŠPP, školský logopéd - špeciálny
pedagóg Čítaj ďalej

agent portrait

 

PhDr. Anna Melicherčíková
zástupkyňa riaditeľky, špeciálny pedagóg.
Čítaj ďalej

agent portrait

 

Mgr. Nikoletta Mihály
psychologička.
Čítaj ďalej

agent portrait

 

PhDr. Gabriela Škrabáková
psychologička špeciálny pedagóg.
Čítaj ďalej

 

agent portrait

  

Monika György Kapsa
logopéd.
Čítaj ďalej 

Naša vízia

„Stať sa Univerzálnym centrom prevencie, podpory a intervencie, poskytujúcim preventívnu, ranú aj terénnu starostlivosť deťom, žiakom a osobám so zdravotným znevýhodnením, ohrozeným deťom a deťom s rizikovým vývinom a ich zákonným zástupcom s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integritu.“

Náš cieľ:

Pomoc a poradenstvo deťom, žiakom a osobám so zdravotným postihnutím vrátane vývinových porúch  učenia, rodičom, pedagógom a iným odborníkom.

Špecifické ciele:

- komplexná diagnostika
- diferenciálna diagnostika
- terapie
- edukačné činnosti
- poradenstvo

Konkrétne činnosti:

 • program a pomoc pre deti a rodičov
 • usmernenia pre pedagógov
 • korekcia a rehabilitácia
 • semináre a metodické stretnutia
 

Naše výsledky

Názory odborníkov

Pripravujeme pre Vás niekoľko názorov odborníkov z praxe.

person"Susann Schmidt-Giovannini: „Žiadna iná pomôcka doteraz nepomohla sluchovo postihnutým využívať sluch, vytvoriť normálnu reč a jazyk tak, ako kochleárny implantát.“"

person"Zdeněk Matějček: Každé dítě potřebuje úspěch. Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře a my je za to mohli pochválit a nedopusťme, aby je udělalo špatně a my je za to museli kárat Zdroj"

personĽuboslava Porubovičová: „Jazyk, reč, čítanie, gramotnosť. Gramotný žiak nie je ten, ktorého naučili čítať ale ten, ktorý ovláda a používa jazyk vo všetkých jeho podobách. Všetko, čo vieme o vývine jazyka, reči a gramotnosti sa musí dostať práve k tým deťom, ktoré by to najviac potrebovali. Škoda každého dňa stráveného v neefektívnej škole, v neúčinnej terapií.“ Zdroj:  Dyslexia, 2012 Podpora gramotnosti, 2014

Zopár štatistík

1133
klientov
3131
opakujúcich sa korekcií a kompenzácií ročne
373
detí v pravidelnej starostlivosti
4792
doteraz vyšetrených klientov

Naši partneri

    HOGREFE TESTCENTRUM Praha       Katedra špeciálnej pedagogiky             

                                    Katedra špeciálnej pedagogiky          Autismus

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky