Zariadenie: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej S CŠPP) pracuje v meste Poltár a širšom okolí od roku 2007 – je zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo).

V školskom roku 2017/2018 sme poskytovali  služby MŠ, ZŠ a sociálnym zariadeniam, máme uzavreté dohody o spolupráci (cca 40 subjektov).  Spolu sme poskytli odbornú činnosť pre 996 detí.

Najmä od r. 2017, ako sa viacej špecializujeme na problematiku detí s autizmom, nám pribúdajú deti z celého územia Slovenska, čo nás na jednej strane teší, ale zároveň svedčí o skutočnosti, že detí s uvedeným postihnutím pribúda. Sme radi, že im vieme pomáhať.

Peniaze na prevádzku a mzdy zamestnancom dostávame na kalendárny rok, ale so školami pracujeme v rámci školského roka. Zamestnávame piatich odborných zamestnancov na pracovné zmluvy a 2 na dohody. 

            Školy a rodičia detí (takmer všetky obce okresu Poltár) nás už poznajú. Doteraz sa nám spolupráca darila. Všetky štandardné služby (diagnostické odborné vyšetrenia – okrem autizmu, logopedická, špeciálnopedagogická, psychologická starostlivosť)  im poskytujeme bezplatne. Sme jediné centrum ŠPP v okrese Poltár a cestujeme za deťmi všade, kde je to potrebné. Ide najmä o logopedickú starostlivosť v MŠ, ZŠ, psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia na mieste, správy z odborných vyšetrení, podklady k integrácií. Aj vďaka tomu  ZŠ a SOŠ dostanú viac peňazí na asistentov učiteľa, na zvýšenie normatívu na  vzdelávanie pre integrované deti.

Naše financovanie:

nie sme podnikateľský subjekt, fungujeme ako súkromné školské zariadenie, nezaložené za účelom vytvárania zisku – nezisková organizácia.

V súčasnosti podľa ustanovenia §6 ods.12 písm. j)zákona č. 596/2003 obec:

 1. j) poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, 30b) dieťa súkromnej materskej školy, 30b) dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu 30a) najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 30b) a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Z uvedeného vyplýva, že obec poskytuje dotácie pre S CŠPP  nie z vlastných prostriedkov, ale z prostriedkov poukázaných obci podľa zákona č. 564/2004 Z. z. v platnom znení. Obciam zostáva teda z rozpočtu S CŠPP 12% z poukázaných prostriedkov od štátu.

Táto suma (88%) predstavuje na rok 2019: 165,00 € na jedného klienta ročne (pri súčasnom koeficiente 2).

 Suma nezohľadňuje:

 • opakované intervencie pre deti – klientov S CŠPP,
 • poskytovanie ranej starostlivosti, vek a náročnosť postihnutia (od veku 0 – napríklad pri deťoch s poruchou sluchu, viacnásobných postihnutiach),
 • terénnu prácu,
 • komplexnú prácu viacerých odborníkov (s jedným dieťaťom častokrát pracujú aj 3 odborníci),
 • prácu s celou rodinou, poradenstvo pedagogickým zamestnancom a pod.

 

Suma 19 108,32,- € zostáva za kal. rok 2019 mestu Poltár. Keby zariadenie nášho druhu v Poltári nebolo, mesto by uvedenú sumu v rozpočte nemalo.

Približne 88 percent našich výdavkov tvoria personálne náklady: mzdy a odvody zamestnancov, povinná valorizáciu platov, príplatky na kariérový rast a vzdelávanie  odborných zamestnancov. Ostatné náklady sú najmä na prenájom priestorov, povinné materiálno-technické vybavenie (najmä diagnostické testy a ich povinné spotrebné súčasti), plnenie požiadaviek v súvislosti s ochranou osobných údajov, hygienickými požiadavkami a pod.

PREČO sme potrební, resp. čo by bolo, ak by sme z Poltára museli odísť:

 •  Chudobou najviac ohrozené zdravotne znevýhodnené deti a ich rodičia ostanú bez veľmi dôležitej pomoci.
 •      Dopad by bol veľmi nepriaznivý. Obmedzili by sa najmä služby poskytované priamo v MŠ a ZŠ. Rodičia budú musieť za službami vycestovať, s tým súvisí ich čas a finančné prekážky, komplikovaný zdravotný stav dieťaťa atď.

Zvyšovanie počtu detí so špeciálnymi potrebami v súkromných centrách ŠPP ale aj v štátnych C ŠPP je všeobecným trendom, ktorý podľa mnohých výskumov potvrdzujú aj učitelia bežných materských či základných škôl.

Údaje zo Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej neonatologickej spoločnosti, publikované v Zdravotníckej ročenke 2014, publikované na medzinárodnej konferencii Raná starostlivosť dňa 10.11.2016 v Trnave uvádzajú:

„Na Slovensku sa zvyšuje počet predčasne narodených detí, narodených po 25. týždni tehotenstva. V roku 2014 to bolo až 10% všetkých predčasne narodených detí z nízkou pôrodnou hmotnosťou. K tomu treba pripočítať 1559 detí s ťažkou vrodenou vadou. Toto tvorí cca 3000 nových prípadov každý rok“  = deti, ktoré potrebujú najmä intenzívnu ranú intervenciu do 1. roka života !!!

Tzn. ročne ide o cca 13 – 14 000 detí do 7 rokov, ktoré si vyžadujú intenzívnu včasnú intervenciu, primárne terénnou formou.

 • Dlhodobo opakovane, cielene a zámerne sa poukazuje na vysoký počet klientov v súkromných centrách ŠPP. Avšak považovať za záruku kvality automaticky to, že ich štátne zariadenia stihnú podstatne menej je z nášho pohľadu nelogické;  je to skôr znakdobrej organizácie našej práce, profesionality a efektivity, keď odborní zamestnanci dokážu obslúžiť viac klientov, pracujú  aj  v teréne, prinášajú službu a pomoc priamo ku klientovi do prostredia kde žije. V štátnych C ŠPP je už len pracovná doba v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o hodinu kratšia ako v súkromných S CŠPP.
 • Je potrebné zdôrazniť, že: súkromné CŠPP štát nedotuje, ale zo štátneho rozpočtu financuje poskytnutie služby pre  deti svojich občanov z ich vlastných daní tak isto, ako to robí v štátnych centrách. Štát tak nedotuje činnosť podnikateľa za účelom jeho zisku ale službu, ktorú by inak musel poskytovať a financovať v štátnom centre. Rodičia už príspevok na svoje dieťa zaplatili vo svojich daniach, preto ich štát nemôže diskriminovať nefinancovaním služieb pre ich deti len preto, že sa rozhodli pre neštátneho zriaďovateľa. Mesto a VÚC Žilina ako aj Nitra poskytujú pre deti navštevujúce štátne aj súkromné školy a zariadenia 100 % normatívu bez rozdielu.

 

 • Súkromné CŠPP musia dodržiavať tie isté právne predpisy ako štátne školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Sú intenzívne kontrolované, najmä štátnou školskou inšpekciou. Vo viacerých prípadoch (vieme poskytnúť konkrétne príklady) sú správy z diagnostických vyšetrení zo súkromných CŠPP a ich odborná činnosť  oveľa kvalitnejšie, ako zo štátnych zariadení a rodičia aj školy sú s nimi spokojné, preto s nimi chcú opakovane spolupracovať. Viacerí odborní zamestnanci/zriaďovatelia  S CŠPP (vieme poskytnúť konkrétne mená) sú významné osobnosti slovenskej špeciálnej pedagogiky a/alebo logopédie, sú zároveň vedeckí pracovníci na verejných univerzitách, VŠ, členovia medzinárodných vedeckých tímov, a to v oveľa väčšej miere, ako v štátnych C ŠPP.  Pre médiá sú však často účelovo vyberané len negatívne prípade, ktoré sú zlyhaním jednotlivcov a nemali by slúžiť ako obraz o všetkých S CŠPP.
 • Tieto zariadenia nevytvárajú elitné skupiny detí/žiakov/študentov ale v mnohých prípadoch dokonca nahrádzajú absenciu tejto starostlivosti zo strany štátu.
 • Presunutie klientov zo súkromných centier do štátnych nebude znamenať finančnú úľavu pre štát, iba sa potreba financovania prenesie do inej časti balíka potrebného na financovanie zabezpečenia potrieb detí so zdravotným znevýhodnením.
 • Programové vyhlásenie vlády 2016 hovorí taktiež o potrebe „zabezpečiť nástroje na skvalitnenie činnosti školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, posilnenie ich personálnych kapacít“.
 • Výbor OSN v apríli 2016 vyslovil hlboké znepokojenie nad počtom detí so zdravotným znevýhodnením zaradenými v inštitúciách, ktorými sú najmä špeciálne školy. V bode Výbor je znepokojený nejasnou a príliš pomalou realizáciou Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím vo vzťahu k implementácii Dohovoru (ktorého súčasťou bola aj Koncepcia rozvoja siete ŠPP vrátane súkromných).

V Poltári, 21. marec 2019                                  PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD

                                                                                   riaditeľka S CŠPP Poltár

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky