agent portrait


PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. , riaditeľka S CŠPP, školský logopéd – špeciálny pedagóg.

Odborná prax:

2017 – doteraz: riaditeľka Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva, Poltár

1996 – 2017: riaditeľka ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec,

1995 – 1996: zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec

1991 – 1995: učiteľka ZŠ pre žiakov so SP internátna Lučenec

Odborná činnosť: 

  • 2013 – doteraz: odborná pedagogická činnosť na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave: zabezpečenie prednášok, skúšok, zápočtov v rámci CŽV, posudzovanie záverečných prác v rámci študijného programu: Pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
  • odborná činnosť: od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2013 v rámci práce riaditeľky školy a C ŠPP vykonávanie činnosti odborného zamestnanca – školského logopéda v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Lučenec.

_______________________________________________________________________________________

agent portrait

PhDr.  Anna Melicherčíková,  špeciálny pedagóg  S CŠPP Poltár.

Ukončila VŠ štúdium pedagogiky mentálne postihnutých na pedagogickej fakulte UK v Bratislave, predtým absolvovala magisterské štúdium učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ na PF UMB v Banskej Bystrici, pracovala 10 rokov ako učiteľka v materských školách, učiteľka na I. stupni ZŠ a ako školský špeciálny pedagóg. Od r. 2008 pracuje v S CŠPP v Poltári ako špeciálny pedagóg a riaditeľka. Získala osvedčenia na používanie vzdelávacích, diagnostických a korekčných – rehabilitačných  metód a techník: IKT vo vzdelávaní, Etická výchova pre I. stupeň, Sfumato – splývavé čítanie, Tréning fonematického uvedomovania  podľa  D.   B. Eľkonina, Heidelbergský test rečového vývinu, Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Integratívna terapia porúch správania a   disharmonického vývinu osobnosti dieťaťa a Snoezelen v teórii a praxi.

Pre splnenie kvalifikačného predpokladu ako riaditeľka S CŠPP absolvovala funkčné vzdelávanie.

V r. 2017 vykonala rigoróznu skúšku na PdF UK Bratislava, úspešne obhájila prácu na tému vzdelávania detí a žiakov s autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami.

Získala oprávnenie používať diagnostické a terapeutické metódy pre deti s autizmom:

Doplňujúce vzdelávanie VŠ pracovníkov  v oblasti  autizmu, Screening symptomatiky porúch
autistického spektra- škála Cars, Pozorovacia škála na diagnostiku autizmu- ADOS-2, Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS / Modul 1.

_______________________________________________________________________________________

Mgr. Ján Psotka - psychológ

Ukončil VŠ vzdelanie II. stupňa jednoodborovej psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.
Je oprávnený využívať všetky diagnostické a terapeutické metódy určené pre psychológov.

Ďalšie vzdelávanie:
- Získal osvedčenie o absolvovaní vzdelávania Test kresby postavy, lektor Mgr. Zdeněk Altman
- Získal osvedčenie o absolvovaní vzdelávania určeného pre administrátorov testu Woodcock-Johnson International Editions, lektorka PhDr. Alena Janiglošová

_______________________________________________________________________________________

Mgr. Nikoletta Mihály, psychologička S CŠPP

Ukončila VŠ štúdium II. stupňa jednoodborovej psychológie na Prešovskej univerzite v Prešove. Počas vysokoškolského štúdia, aj ako čerstvá absolventka sa zúčastnila viacmesačnej stáže v Budapešti, kde pôsobila ako psychologička na Detskom psychiatricko-rehabilitačnom oddelení. Neskôr pracovala 2 roky v CPPPaP v Rimavskej Sobote. Od januára 2021 pracuje v S CŠPP ako psychologička, odborné služby poskytuje aj v maďarskom jazyku.

Je oprávnená využívať všetky diagnostické a terapeutické metódy určené pre psychológov. 

Ďalšie vzdelávanie:

            2018 – ukončila dvojročný výcvik v Systemickej párovej a rodinnej terapii v Košiciach, pod vedením lektoriek PhDr. Evy Linhovej a PhDr. Ivany Skoumalovej.

            2021 - aktuálne je účastníčka ročného výcviku Terapia hrou v KE.

  • Získala osvedčenie na používanie diagnostickej metódy Baum test podľa Ch. Kocha,
  • Získala osvedčenie o absolvovaní vzdelávania Práca s detskou kresbou – Občianske združenie ARTEA, Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami pod vedením Mgr. Márii Anyalaiovej, PhD.,
  • Absolvovala workshop Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi pod vedením Coachingplus.
_______________________________________________________________________________________
agent portrait


Mgr. Alžbeta Lörinčík Uhrinčko, psychológ.

(aktuálne na materskej dovolenke)

Ukončila VŠ vzdelanie I. stupňa na UPJŠ v Košiciach v odbore psychológia a VŠ II. stupňa v odbore psychológia na Paneurópskej VŠ v Bratislave v r. 2014. Je oprávnená využívať všetky diagnostické a terapeutické metódy určené pre psychológov.

Ďalšie vzdelávanie: 2010 - 1. Modul SPV, organizovaný UPJŠ,  SPV na PANEROUNI pod vedením PhDr. Dušana Fabiana, PhD. 2016 -   Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS/ 1. MODUL.

_______________________________________________________________________________________


Ďalší pracovníci:

Personálne obsadenie SCŠPP:

Ľuboslava Rudašová (zriaďovateľka) – 0911/243 882, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

0911 243 882, 0911/243 891

PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. (riaditeľka, logopéd – špeciálny pedagóg) - 0911 243 882, 0911/243 891

PhDr. Anna Melicherčíková ( špeciálny pedagóg)

0911/243 882

0911 243 891

Mgr. Alžbeta Lörinčík Uhrinčko (psychológ)
(aktuálne na materskej dovolenke)

Mgr. Ján Psotka (psychológ)

Mgr. Andrea Katriňáková - (logopéd)

Mgr. Sylvia Csöbönyei (logopéd)

Mgr. Tatiana Danková (logopéd)

Mgr. Alena Kováčová (logopéd)

PaedDr. Ivana Salajová (logopéd)

Dajana Čičmancová (účtovníčka)

Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva

Ulica 13. januára 716/23
987 01, Poltár

Telefonický kontakt:

0911 243 882
0911 243 891

*e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.centrumpoltar.eu

Pomoc na diaľku

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky