agent portrait


PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. , riaditeľka S CŠPP, školský logopéd – špeciálny pedagóg.

Odborná prax:

2017 – doteraz: riaditeľka Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva, Poltár

1996 – 2017: riaditeľka ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec,

1995 – 1996: zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec

1991 – 1995: učiteľka ZŠ pre žiakov so SP internátna Lučenec

Odborná činnosť: 

  • 2013 – doteraz: odborná pedagogická činnosť na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave: zabezpečenie prednášok, skúšok, zápočtov v rámci CŽV, posudzovanie záverečných prác v rámci študijného programu: Pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
  • odborná činnosť: od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2013 v rámci práce riaditeľky školy a C ŠPP vykonávanie činnosti odborného zamestnanca – školského logopéda v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Lučenec.

_______________________________________________________________________________________

agent portrait

PhDr.  Anna Melicherčíková,  špeciálny pedagóg  S CŠPP Poltár.

Ukončila VŠ štúdium pedagogiky mentálne postihnutých na pedagogickej fakulte UK v Bratislave, predtým absolvovala magisterské štúdium učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ na PF UMB v Banskej Bystrici, pracovala 10 rokov ako učiteľka v materských školách, učiteľka na I. stupni ZŠ a ako školský špeciálny pedagóg. Od r. 2008 pracuje v S CŠPP v Poltári ako špeciálny pedagóg a riaditeľka. Získala osvedčenia na používanie vzdelávacích, diagnostických a korekčných – rehabilitačných  metód a techník: IKT vo vzdelávaní, Etická výchova pre I. stupeň, Sfumato – splývavé čítanie, Tréning fonematického uvedomovania  podľa  D.   B. Eľkonina, Heidelbergský test rečového vývinu, Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Integratívna terapia porúch správania a   disharmonického vývinu osobnosti dieťaťa a Snoezelen v teórii a praxi.

Pre splnenie kvalifikačného predpokladu ako riaditeľka S CŠPP absolvovala funkčné vzdelávanie.

V r. 2017 vykonala rigoróznu skúšku na PdF UK Bratislava, úspešne obhájila prácu na tému vzdelávania detí a žiakov s autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami.

Získala oprávnenie používať diagnostické a terapeutické metódy pre deti s autizmom:

Doplňujúce vzdelávanie VŠ pracovníkov  v oblasti  autizmu, Screening symptomatiky porúch                  

autistického spektra- škála Cars, Pozorovacia škála na diagnostiku autizmu- ADOS-2, Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS / Modul 1.

_______________________________________________________________________________________

agent portrait


Mgr. Vladimíra Bartková, logopéd.

Ukončila VŠ vzdelanie na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ a školská logopédia. V r. 2006 ukončila na PdF UK v Bratislave denné štúdium klinickej logopédie. Má odbornú prax ako učiteľka v škole pre žiakov s NKS a s poruchami učenia, učiteľka v špeciálnej ZŠ s deťmi so stredne ťažkým a  ťažkým stupňom mentálneho postihnutia a ako logopedička v centre ŠPP. Je oprávnená využívať všetky diagnostické a terapeutické metódy určené pre logopédov a špeciálnych pedagógov.

Osvedčenia: využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS / Modul 1.

_______________________________________________________________________________________

agent portrait


Mgr. Alžbeta Uhrinčková, psychológ.

Ukončila VŠ vzdelanie I. stupňa na UPJŠ v Košiciach v odbore psychológia a VŠ II. stupňa v odbore psychológia na Paneurópskej VŠ v Bratislave v r. 2014. Je oprávnená využívať všetky diagnostické a terapeutické metódy určené pre psychológov.

Ďalšie vzdelávanie: 2010 - 1. Modul SPV, organizovaný UPJŠ,  SPV na PANEROUNI pod vedením PhDr. Dušana Fabiana, PhD. 2016 -   Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS/ 1. MODUL.

_______________________________________________________________________________________


Ďalší pracovníci:

Mgr. Sylvia Csöbönyei – školský logopéd, špeciálny pedagóg

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa získala na PdF UK v Bratislave v odbore pedagogika mentálne postihnutých, neskôr absolvovala štúdium školskej logopédie na tej istej fakulte. Má dlhoročnú prax vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s viacnásobným postihnutím. Dlhodobo vyučovala predmet individuálna logopedická intervencia. Má schopnosť poskytovať intervencie aj v maďarčine.

Školský logopéd
Spravidla dve školské logopedičky pracujúce na kratší pracovný čas. Obe spĺňajú kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa a záverečná skúška z logopédie.

Ľuboslava Rudašová – zriaďovateľka.
Pracuje v centre od jeho vzniku ako ekonómka a sociálna pracovníčka. Stredoškolské ekonomické vzdelanie. Dlhoročná prax ako účtovníčka, kontrolórka a pracovníčka štátnej správy. Zabezpečuje všetky prevádzkové, personálne, sociálne a  materiálno-technické potreby centra.

Dajana Čičmancová – účtovníčka.
Stredoškolské ekonomické vzdelanie. Zabezpečuje účtovníctvo a iné administratívne práce.

Pomoc na diaľku

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky