Riaditeľka S CSPP
PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. , riaditeľka S CŠPP, školský logopéd – špeciálny pedagóg

 

Odborná prax:

2017 – doteraz: riaditeľka Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva, Poltár

1996 – 2017: riaditeľka ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec,

1995 – 1996: zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec

1991 – 1995: učiteľka ZŠ pre žiakov so SP internátna Lučenec

 

Odborná činnosť: 

 

 • 2013 – doteraz: odborná pedagogická činnosť na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave: zabezpečenie prednášok, skúšok, zápočtov v rámci CŽV, posudzovanie záverečných prác v rámci študijného programu: Pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
 • odborná činnosť: od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2013 v rámci práce riaditeľky školy a C ŠPP vykonávanie činnosti odborného zamestnanca – školského logopéda v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Lučenec.

 

Vzdelanie:

 

2017 – funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich odborných zamestnancov

2015 – ukončenie doktorandského štúdia na PdF UK Bratislava, úspešná

            obhajoba práce: „Čítanie s porozumením u integrovaných žiakov so

             sluchovým postihnutím“, dosiahnutie titulu PhD.

2012 – dizertačná skúška v rámci externého doktorandského štúdia na PdF

            UK v Bratislave

2012 – ukončenie funkčného inovačného vzdelávania na MPC v B. Bystrici

2008 – 2015: externé doktorandské štúdium na PdF UK v Bratislave

2008 – rigorózna skúška s obhajobou rigoróznej práce. Dosiahnutie titulu

              PaedDr.

2005 – ukončené funkčné vzdelávanie na MPC v B. Bystrici

1987 – 1991: ukončené VŠ štúdium, PdF UK Bratislava, odbor: učiteľstvo

                    pre školy pre mládež  vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

1983 – 1987: ukončené stredoškolské vzdelávanie, Gymnázium B.S.

                    Timravy, Lučenec

 

Certifikáty a oprávnenia na používanie diagnostických metód:  

2017:

 • Osvedčenie o ukončení vzdelávania: „Koučovanie v praxi vedúceho zamestnanca.“
 • Osvedčenie o ukončení funkčného aktualizačného vzdelávania: „Kontrolná činnosť v práci  vedúceho pedagogického zamestnanca“ – MPC Bratislava

2016:

 • osvedčenie o úspešnom absolvovaní: „Školící a výcvikový kurz ADOS-2-Diagnostika a hodnocení autistického spektra“ , TESTCENTRUM HOGREFE, Praha
 • Osvedčenie o účasti na kurze: „Raná intervencia“ – SAL – Slovenská asociácia logopédov, BA

2014:

 • Potvrdenie o účasti na seminári: „Auditívno-verbálna terapia u detí s poruchami sluchu od narodenia do 6 rokov“ – u auditívno-verbálneho terapeuta Susanne Schmidt-Giovannini /Švajčiarsko

2011:

 • potvrdenie o absolvovaní kurzu: „Možnosti predikovania zajakavosti“

2010:

 • potvrdenie o absolvovaní kurzu: „Logopedická starostlivosť u detí s DMO: diagnostika a terapia založená na dôkazoch“

2007:

 • Osvedčenie o absolvovaní odborného kurzu: „Vývin reči a stimulácia“ podľa M. Laheyovej
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu: „Výcvik fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina“
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu: „Heidelberský test jazykového vývinu H-S-E-T“ – oprávnenie používať test.

2005:

 • Osvedčenie o kurze: „Využitie IKT v práci učiteľa“.

 

Publikačná činnosť:

 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2000. Starostlivosť o sluchovo postihnuté detí v školách v Lučenci. In Súčasné trendy vzdelávania detí so sluchovým postihnutím : VI. Surdopedické dni. Banská Bystrica : Metodické centrum, 2000. ISBN 80-8041-315-0. s. 3-4.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2008. Az olvasás fejlődése a korai iskolás években egy logopédus szemszögéből. In Fejlesztő pedagógia.  HU ISSN 0866-2495, Budapest : Mentor-Szanator Kft., 2008, 19. évfolyam, 2008/3.  s. 39-41.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2008. Rozvoj čítania v mladšom školskom veku z pohľadu logopéda : 1. časť. In Efeta : otvor sa. ISSN 1335-1397, Turany : Osveta, 2008. roč. XVIII, č. 4. s. 5-7.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2009. Rozvoj čítania v mladšom školskom veku z pohľadu logopéda : 2. časť. In Efeta : otvor sa. ISSN 1335-1397, Turany : Osveta, 2009, roč. XIX č. 1. s. 2-4.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2010. Vplyv špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky detí so sluchovým postihnutím na rozvoj ich kľúčových kompetencií. In Porubovičová, Ľ. – Tarcsiová, D. : Zborník príspevkov zo VII. Surdopedických dní v Slovenskej republike pri príležitosti 60. výročia začatia systematického vzdelávania nedoslýchavých detí v Lučenci
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2010. Aktuálne možnosti špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky detí so sluchovým postihnutím. In Vančová, A. – Schmidtová, M. – Lopúchová, J.: Školská reforma a inovácie vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie. [CD-rom]. Bratislava : 2010. ISBN 978-80-97514-1-9.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. – CIRJAKOVÁ, Z. 2011. Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sluchovým postihnutím v ranom a predškolskom veku : Skúsenosti a odporúčania pre rodičov z pohľadu centra špeciálno-pedagogického poradenstva. 1. vyd. Lučenec : Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej, Karola Supa 48, 2001. 102 s. ISBN 978-80-970981-2-4.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2012. Čítanie s porozumením u žiakov so sluchovým postihnutím ako pedagogický problém. In Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením a súčasný trh práce : zborník príspevkov z odbornej konferencie.  [CD-rom].  Kremnica : 2012. s. 49-59. ISBN 978-80-971167-2-9.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. – CIRJAKOVÁ, Z. 2014. Model rozvoja predčitateľskej gramotnosti v skupine detí s rizikovým vývinom. In Harčaríková, T. – Krajčí, P. : Poruchy učenia ako edukačný fenomén : zborník príspevkov.  [CD-rom].  Bratislava : IRIS, 2014. s. 7-16. ISBN 978-80-89726-15-8.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2015. Čítanie s porozumením u integrovaných žiakov so sluchovým postihnutím. Dizertačná práca. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. 309 s.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2016. Špecifiká čítania na primárnom stupni vzdelávania. In Schmidtová, M. et al.: Teória edukácie žiakov so sluchovým postihnutím. II. časť. Bratislava : 2016. s. 38 – 49. ISBN 978-80-89726-87-5.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. – TARCSIOVÁ, D. 2017. Z výskumu čítania žiakov so sluchovým postihnutím na primárnom stupni bežnej základnej školy. In Logopaedica 2. XIX ročník, 2017, s. 26 – 36. Bratislava : MABAG : 2017. ISSN 2453-8450.

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky