Artikulácia = výslovnosť hlások a slov

Autizmus = (gr. autos=sám a izmus=orientácia, stav) je celoživotná, vrodená vývinová porucha, ovplyvňujúca celkový vývin dieťaťa a možnosti jeho vzdelávania. Je to stav, keď je vývin narušený v 3 vývinových oblastiach – triádach: kvalitatívne narušenie recipročných sociálnych interakcii, kvalitatívne narušenie komunikácie, narušenie predstavivosti.  Prejavy, stupne autizmu a miera narušenia všeobecných rozumových schopností môžu byť rôznej intenzity.

Bilingvizmus = dvojjazyčnosť, schopnosť komunikovať v dvoch jazykoch

Dysgrafia = neschopnosť osvojiť si písanie ako grafomotorický akt, pričom tento jav nie je priamym následkom telesného postihnutia

Dyskalkúlia = špecifická porucha matematických schopností

Dyslália (nový pojem: narušenie zvukovej roviny reči)  = ide o neschopnosť správne vysloviť a/alebo používať hlásky materinského jazyka v súlade s príslušnými jazykovými normami v reči. Narušenie môže pôsobiť rušivo na komunikačný zámer a môže sa prejavovať znížením zrozumiteľnosti reči – pričom primárne narušenie zvukovej roviny reči nie je na základe iného postihnutia, ako je napr. sluchové, telesné atď.

Dyslexia = špecifická neschopnosť osvojiť si čítanie napriek normálnym intelektovým schopnostiam, obvyklým vyučovacím prístupom a sociokultúrnemu zázemiu. Dyslexia  znamená neschopnosť zvládnuť  nie len  techniku čítania, ale i porozumenie a pochopenie prečítaného.

Dysortografia = neschopnosť osvojiť si a používať gramatické pravidlá, t.j. pravopis

Gesto = pohyb (väčšinou ruky, hlavy, tela alebo ich zámerná pozícia), ktoré niečo vyjadrujú v komunikácií

Hláska = najmenšia jednotka hovorenej reči, vyslovený a počutý zvuk

Hovorená reč =  zabezpečuje zvukovú realizáciu jazykových schopností, ktoré predstavujú systém zvukových kontrastov a kombinácií odlišujúcich významy slov. Počas vývinu si dieťa osvojuje jazykové schopnosti, zvukové vzorce slov a súbežne ich prepája s artikulačnými pohybmi

Hra

  • Funkčná = dieťa sa hrá s predmetmi podľa toho, na aký účel sú určené (napr. kocky stavia, bábu kúpe, hrebeňom sa češe a pod.)
  • Manipulačná = dieťa narába s predmetmi a skúma ich vlastnosti
  • Rolová = dieťa hrá úlohu/rolu nejakej rozprávkovej postavy alebo osoby (napr.  hra na otecka, na Červenú Čiapočku)
  • Symbolická = skutočné predmety dieťa nahradí inými predmetmi alebo len gestami (akože pije z pohára, drievkom „pichne injekciu“)
  • Spoločenská = vyžaduje spoluhráča, má dané pravidlá (Pexeso)

Integrácia = výchova a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi potrebami v triedach škôl pre deti bez zdravotného postihnutia a špeciálnych potrieb

Inklúzia = je stratégia vyučovania rešpektujúca rozdiely medzi deťmi a právo všetkých na rovnaký prístup ku vzdelávaniu. Cieľom inklúzie je vybudovať komunity starajúce sa o všetkých, otvorené pre všetkých a vytvoriť také prostredie, v ktorom má každý jedinec svoju hodnotu a môže sa učiť v neohrozenom a otvorenom prostredí bez diskriminácie a predsudkov

Komunikačné stratégie = spôsoby, akým komunikujeme s dieťaťom; rozlišujeme efektívne a neefektívne komunikačné stratégie

Mentálna retardácia =  znížená úroveň vývinu všeobecných rozumových schopností zapríčinená patologickým vývinom. Rozlišuje sa podľa stupňov: ľahká, stredná, ťažká a hlboká MR

Mutizmus = (lat. mutus= nemý) predstavuje získanú stratu reči na funkčnom podklade, ktorá nie je podmienená organickým poškodením rečových orgánov. Znamená neprítomnosť alebo stratu rečových prejavov, ktorá sa objavuje po ukončenom vývine reči, jednotlivec je schopný rozprávania a reči. Mlčanie je často prechodným stavom, kedy jednotlivec nerozpráva a neodpovedá na otázky, môže však komunikovať neverbálne

Naratívne schopnosti = rozprávačské schopnosti, rozprávanie o prežitom, o rozprávke, filme a pod.

Oneskorený vývin reči = reč, prvé slová, prvé vety sa objavujú neskôr, ale jazykové schopnosti majú normálny profil (nejde o poruchu napr. gramatickej stavby reči alebo porozumenia)

Prediktory gramotnosti = najnovšie výskumy v oblasti vývinu čítania a písania umožňujú spoznať už v predškolskom veku niekoľko faktorov, ktoré rozhodujú o budúcej gramotnosti dieťaťa. Sú to hlavne procesy jazykovej povahy a nazývajú sa prediktory gramotnosti. Možno ich testovať a následne úspešne trénovať a posilňovať.

Prehovor = to, čo osoba hovorí, výpoveď, nemusí to byť celá veta

Raná intervencia = včasná pomoc a stimulácia vývinu dieťaťa

Reč orientovaná na dieťa = typ reči, ktorú používajú dospelí, keď sa prihovárajú deťom, najmä malým, používajú sa aj pojmy ako materinská, alebo rodičovská reč. Je charakteristická spevavou melódiou, zjednodušenými, krátkymi vetami a pod.

Špecifické poruchy učenia = neschopnosť osvojiť si elementárne školské spôsobilosti, ako je hovorenie, porozumenie hovorenej reči, čítanie, písanie, počítanie alebo matematické usudzovanie, pri bežných výukových metódach, normálnom intelekte dieťaťa a primeranom sociokultúrnom zázemí

Vývinová dysfázia = narušený vývin reči, vrodená porucha, kedy si dieťa nedokáže osvojovať materinskú reč ľahko a rýchlo pri normálnej inteligencii a podmienkach zo strany prostredia; ťažkosti sa prejavujú najmä v tvorbe slov a viet a často aj v porozumení reči

Vývinová neplynulosť = opakovanie slov a zarážky v reči pri hovorení, objavujúce sa medzi druhým a piatym rokom života; nepovažujú sa za poruchu reči 

Zajakavosť = časté zarážky v reči, sprevádzané opakovaním a predlžovaním častí slov, sprevádzané nadmerným napätím a námahou hovoriaceho; považujú sa za poruchu reči.

 

  • Literatúra:

Horňáková, K.- Kapalková, S. – Mikulajová, M. 2005. Kniha o detskej reči. Vydavateľstvo Slniečko, Bratislava 2005.

  • Kerekrétiová, A. a kol. 2016. Logopédia. Univerzita Komenského v Bratislave, 2016.

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky