Diagnostika autizmu

Nárast požiadaviek na odbornú a včasnú diagnostiku autizmu nás primäl k tomu, aby sme sa orientovali na túto oblasť. Na základe žiadosti a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka (do 18. roku života) alebo dospelého klienta realizujeme odborné diagnostické vyšetrenie autizmu.

Používame štandardné moderné, najnovšie metódy, na ktoré sú dvaja naši odborní zamestnanci vyškolení povinnými kurzami.

Ku každému dieťaťu – klientovi pristupujeme individuálne, preto, prosím, čítajte nasledujúce riadky len ako orientačný postup, ktorý sa prispôsobuje podľa okolností.

Príklad poskytnutia intervencie pre dieťa/klienta s autizmom:

  • proces diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky – ak je potrebný, prebieha výlučne v S CŠPP, podľa potreby v spolupráci s lekármi – v prípade autizmu najmä s pedopsychiatrami a s neurológmi, klinickými psychológmi. Ide o náročný proces, vyžadujúci si viacnásobné návštevy– aspoň dve-tri, pozorovanie, podrobnú anamnézu – aj dve-tri hodiny, štúdium zdravotnej, pedagogickej príp. ďalšej dokumentácie. Diagnostické vyšetrenie je štandardne nevyhnutné s nahrávkou interakcie s dieťaťom/klientom, jej následný prepis a rozbor. Potom nasleduje vyhodnotenie a písanie správy a odporúčaní – niekoľkostranový materiál. Odovzdanie rodičovi/klientovi s vysvetlením a poučením, odporúčaniami.
  • Odporúčanie postupov pre výchovu, vzdelávanie, rodinné a sociálne prostredie dieťaťa/klienta, vhodnosť a poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ, štúdia a pracovného uplatnenia.
  • Komunikácia s MŠ, ZŠ, ktorá dieťa prijíma. Príprava podkladov v prípade integrácie. Komunikácia s rodičmi, pedagógmi.
  • Vyžiadanie a rozbor pedagogických hodnotení – najmenej polročne. V prípade potreby rediagnostika, nové odporúčania.
  • Poradenstvo rodičom, pedagógom, profesijná orientácia, vedenie žiaka na strednej škole – po ukončenie prípravy na povolanie. Účasť na maturitnej skúške – SOŠ niekedy potrebuje účasť odborníka na internej časti maturitnej skúšky, ktorý žiaka dobre pozná a je mu oporou.

             Poskytujeme aj odbornú diagnostiku autizmu pre dospelé osoby.

 

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky