Logopedické intervencie

Logopedické intervencie vykonávajú naši kvalifikovaní odborní zamestnanci – školskí logopédi – formou ambulantnej alebo terénnej starostlivosti. Ambulantne – v centre ŠPP v Poltári, alebo priamo v materských a základných školách, ktoré deti a žiaci, evidované v našom S CŠPP Poltár navštevujú.

Individuálnu logopedickú činnosť (ďalej len „ILČ“) v materskej škole môže vykonávať iba školský logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení. ILČ sa poskytuje na základe vstupného diagnostického vyšetrenia, podľa druhu a stupňa narušenej komunikačnej schopnosti. Poskytuje sa preto podľa aktuálnej potreby, nielen deťom rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytovanie ILČ sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať aj v dopoludňajších hodinách. Frekvencia ILČ je závislá od individuálnych potrieb detí.

Je veľkou výhodou, ak logopedickú starostlivosť poskytuje ten školský logopéd, ktorý dieťa aj diagnosticky vyšetril, a to z dôvodu, že mal možnosť komunikovať s rodičmi dieťaťa (zákonným zástupcom), s dieťaťom, má prehľad o detailoch anamnézy, diagnózy, prognózy a položil základy pre kvalitný terapeutický vzťah.

            Často sa stretávame s nejednoznačným výkladom pojmov pravidelná logopedická starostlivosť a intenzívna logopedická starostlivosť. Najmä terénni školskí logopédi, poskytujúci starostlivosť deťom v bežných MŠ sa stretávajú s nereálnymi požiadavkami rodičov  detí s NKS a občas aj učiteliek z MŠ. Uvádzame preto najnovší výklad termínov, ako bol uvedený na XV. Medzinárodnej logopedickej konferencií Slovenskej asociácie logopédov (2016). Pravidelná logopedická starostlivosť sa poskytuje 1-krát za dva až tri týždne. Za intenzívnu logopedickú starostlivosť sa považuje intervencia poskytnutá logopédom jedenkrát za týždeň (SAL, 2016). Nevyhnutnou podmienkou úspešnej logopedickej intervencie je dobrá spolupráca logopéda s rodičmi dieťaťa a s učiteľkami v MŠ.

 

 

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky