Demo Post

Je proces odborného diagnostického vyšetrenia vykonávaný kvalifikovaným odborníkom. O odborné vyšetrenie v špecializovanom

 centre môže požiadať rodič s odporúčaním odborného lekára, psychológa alebo centrami podpornej úrovne 3.  a  4. V rámci podpornej úrovne 5. stupňa ide komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku, ktorej účelom je potvrdenie /vylúčenie symptomatiky autizmu.

 

PRED VYŠETRENÍM: si pripravte podklady z predchádzajúcich vyšetrení a zdravotnú dokumentáciu dieťaťa/vyšetrovaného. Pred odborným diagnostickým vyšetrením je zákonný zástupca povinný podpísať žiadosť o vyšetrenie, informovaný súhlas s vyšetrením, súhlas s videozáznamom a spracovaním osobných údajov – tlačivo dostanete u nás.

DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE: sa realizuje len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu vyšetrovaného. Proces diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky – ak je potrebný, prebieha výlučne v SŠCPP, podľa potreby v spolupráci s lekármi –najmä s pedopsychiatrami, s neurológmi, klinickými psychológmi. Ide o náročný proces, vyžadujúci si viacnásobné návštevy– aspoň dve-tri, pozorovanie, podrobnú anamnézu – aj hodinu- dve, pri dospelých klientoch aj viac, štúdium zdravotnej, pedagogickej príp. ďalšej dokumentácie. Diagnostické vyšetrenie je štandardne nevyhnutné s nahrávkou interakcie s dieťaťom/klientom, jej následný prepis a rozbor. Potom nasleduje vyhodnotenie a písanie správy a odporúčaní – niekoľkostranový materiál. Odovzdanie rodičovi/klientovi s vysvetlením a poučením, odporúčaniami.

Diagnózu PAS stanovuje detský psychiater, alebo po dosiahnutí veku 18 rokov psychiater, preto po zhodnotení výsledkov z vyšetrenia Vám bude vypracovaná podrobná písomná správa a budete odoslaný k pedopsychiatrovi/psychiatrovi. Pedopsychiater/Psychiater  komplexne zhodnotí závery realizovaných somatických a psychodiagnostických vyšetrení a v rámci diferenciálnej diagnostiky zváži potrebu ich doplnenia. Súčasťou vyšetrenia je tiež posúdenie prítomnosti ďalších duševných porúch, ktoré môžu byť pridružené k diagnóze PAS (komorbidity).

 

Diagnostika autizmu v detskom veku je vzhľadom k neustálemu zreniu CNS a meniacemu sa kognitívneho a psychického obrazu náročný proces. Niekedy je potrebné sledovať dynamiku
ťažkostí v priebehu dlhšieho obdobia a až následne je možné vyjadriť sa k samotnej diagnóze
autizmu – PAS (poruchy autistického spektra).

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: kvantitatívne a kvalitatívne údaje z testov sú súčasťou spisu dieťaťa/vyšetrovaného spolu s ostatnými údajmi získanými pred vyšetrením – napr. anamnestické údaje, pedagogická charakteristika, v priebehu vyšetrenia – záznamy z rozhovorov, interpretácie, poznámky a po skončení vyšetrenia – správa o psychologickom a inom vyšetrení, závery z konzultácií. Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, odborný zamestnanec (psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd) je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu v zariadení podľa §3 zákona č. 199/1994 o Psychologickej činnosti, §22 zákona č. 122/2013 o Ochrane osobných údajov ako aj § 11 ods. 8 Školského zákona č. 245/2008. Po uplynutí lehoty na skartovanie budú skartované a zničené.

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky