POSKYTUJEME:

  • komplexné odborné vyšetrenie (špeciálnopedagogické, psychologické, logopedické) pre všetky druhy a stupne zdravotného postihnutia, špecifické vývinové poruchy učenia a správania, poruchy emocionality, viacnásobne postihnutých, s hraničnými intelektovými schopnosťami, z prostredia kde boli vystavení psychosociálnej deprivácii
  • diagnostika a terapia porúch učenia
  • logopédia
  • individuálne výchovno-vzdelávacie programy
  • špeciálnopedagogické, psychologické vyšetrenia, individuálne konzultácie
  • psychoterapia
  • metodické odporúčania a podklady pre vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu, návrh úprav na vykonanie TESTOVANIA pre žiakov 9. ročníka ZŠ, na prijímacie pohovory na SŠ/VŠ, výchovné poradenstvo, testy profesijnej orientácie – posúdenie vhodnosti SŠ/VŠ pre konkrétne dieťa, posúdenie kvality a správnosti výslovnosti potrebné pre prijatie na VŠ (pedagogické fakulty, umelecké ap.).
  • prednášky pre rodičov, pedagógov (aj pre školy)
  • návrh na úpravy podmienok pre žiakov so ŠVVP počas štúdia na strednej škole
  • odporúčanie na úpravu podmienok vykonania maturitnej skúšky pre žiaka so špeciálnymi potrebami – zaradenie do príslušnej skupiny obmedzení podľa aktuálne platnej  legislatívy.

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky