Dňa 3. júla 2014 sa uskutočnil  v spolupráci Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári a  Autistického centra Andreas v Bratislave seminár s názvom

Žiak s Aspergerovým syndrómom a/alebo vysokofunkčným autizmom v škole“ určený pre riaditeľov, učiteľov,  špeciálnych pedagógov,  výchovných poradcov základných škôl, ktorí pracujú s deťmi s Aspergerovým syndrómom a/alebo vysokofunkčným autizmom  a rodičov týchto detí.

Na seminári boli prezentované teórie o Aspergerovom syndróme (AS), základné prejavy AS, ako aj práca s deťmi s AS, či už v škole, ale aj doma.  Prezentovanie rôznych flexibilných stratégií pri vytváraní podmienok pre prácu s deťmi s Aspergerovým syndrómom malo za účel pomôcť v organizácii práce a tvorbe IVP.

Úzka spolupráca s odborníkmi a učiteľmi smeruje k vytvoreniu priaznivých a primeraných podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí s AS, pre ich bezproblémovejšie začlenenie sa do kolektívu a neskôr aj do spoločnosti. Forma seminára bola zvolená ako stretnutie odborníkov, učiteľov a  rodičov.

LEKTORKY :

Mgr. Nadežda Okenicová -  vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

Deťom s pervazívnou vývinovou poruchou sa venuje v Autistickom centre Andreas už šiestym rokom.

 

Ľuba Heinzlová - vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je produktovou špecialistkou internetového obchodu sensa-shop.sk a s Autistickým centrom Andreas spolupracuje od roku 2011.

 

Na stretnutí bola možnosť vidieť niektoré multizenzorické pomôcky z internetového obchodu sensa- shop.sk, ktoré prezentovala Ľuba Heinzlová. Rodičom a učiteľom bola tiež ponúknutá možnosť zakúpenia si odbornej literatúry venovanej danej problematike, ktorú uvítali. Počas celého stretnutia mali rodičia a učitelia možnosť diskutovať a podeliť sa s osobnými skúsenosťami, ako aj hľadať riešenia pri ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú u detí. K uvoľnenej atmosfére prispeli lektorky svojím prístupom a osobnými skúsenosťami či zážitkami z praxe.

Spoluprácou s Autistickým centrom Andreas sa otvárajú nášmu centru nové možnosti v poskytovaní starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Sme vďační, že sa nám podarilo nadviazať úzku spoluprácu, ako aj za užitočné rady, osobnú skúsenosť a nemalej miere aj prezentácia osoby s Aspergerovým syndrómom.

 

Cenné a zaujímavé informácie nájdete na stránkach:

www.andreas.sk

www.asperger.sk

www.sensa-shop.sk

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky